SET HEAT

Supporting Energy Transition and Decarbonisation in District Heating Sector

Projekt w skrócie

Projekt ma na celu przyspieszenie transformacji energetycznej i dekarbonizacji systemów ciepłowniczych w czterech krajach Europy Wschodniej poprzez integrację niskotemperaturowych odnawialnych i odpadowych źródeł ciepła z obecnie wysokotemperaturowymi systemami ciepłowniczymi.

CEL GŁÓWNY

Ogólnym celem projektu jest uruchomienie:

  • Strategicznych programów inwestycyjnych przedsiębiorstw ciepłowniczych w Chorwacji, na Litwie, w Polsce i Rumunii,

  • Konkretnych projektów w zakresie integracji niskotemperaturowej energii odnawialnej i ciepła odpadowego z wysokotemperaturowymi sieciami ciepłowniczymi.
Wyzwanie

Mobilizacja przedsiębiorstw ciepłowniczych w wybranych państwach członkowskich UE do planowania działań ukierunkowanych na strategiczny rozwój i modernizację, rekonfigurację i dekarbonizację ich systemów z uwzględnieniem rozproszonych źródeł ciepła odnawialnego i odpadowego niskiej jakości.Dotarcie do możliwie dużej grupy interesariuszy i tworzenie zrównoważonych lokalnych ekosystemów oraz sieci współpracy w celu sprostania dynamicznie zmieniającemu się środowisku biznesowemu i zakłóceniom w dotychczasowym podejściu do biznesu.

9 celów szczegółowych:

Wyposażenie 4 przedsiębiorstw ciepłowniczych ze wschodnich państw członkowskich UE w plany inwestycyjne koncentrujące się na wdrażaniu technologii bezspalinowych oraz integracji energii odnawialnej i ciepła odpadowego niskiej jakości z ich sieciami ciepłowniczymi.

Mobilizowanie i angażowanie kluczowych lokalnych interesariuszy, którzy mają kluczowe znaczenie dla pomyślnego opracowania i wdrożenia planów inwestycyjnych. 3. Rozwijanie zdolności firm z sektora ciepłowniczego do przyspieszenia wdrażania projektów inwestycyjnych, wykorzystywania możliwości i ubiegania się o finansowanie w ramach różnych programów krajowych i europejskich.

Transfer wiedzy i know-how z poprzednich projektów badawczo-rozwojowych do firm z sektora DH oraz zapewnienie im odpowiednich szkoleń ukierunkowanych na rozwój odpowiednich umiejętności.

Opracowanie wytycznych, zaleceń i skalowalnych, powtarzalnych rozwiązań technicznych i nietechnicznych (w tym 6 replikowalnych modelowych projektów inwestycyjnych w środki trwałe), które mogą zostać przyjęte przez inne przedsiębiorstwa ciepłownicze (nieuczestniczące bezpośrednio).

Opracowanie odpowiednich narzędzi oceny inwestyc

Zalecanie odpowiednich zmian w ramach prawnych w krajach docelowych.

Zdefiniowanie lokalnych ekosystemów biznesowych firm ciepłowniczych na rynku energii oraz wspieranie współpracy między sektorami i wspólnego planowania systemu.

Stymulowanie szerszego zakresu transformacji energetycznej i dekarbonizacji w sektorze poprzez wykorzystanie wyników projektu przez przedsiębiorstwa ciepłownicze, które nie uczestniczą bezpośrednio w projekcie, wyników i skutków projektu poprzez szeroko zakrojone działania w zakresie rozpowszechniania i komunikacji.

Umowa o dofinansowaniu Projektu

Project number: 101119793
Project acronym: LIFE22-CET-SET_HEAT
Call: LIFE-2022-CET
Topic: LIFE-2022-CET-DH

Kluczowe cechy projektu

Bezpośrednie zaangażowanie przedsiębiorstw ciepłowniczych i odpowiednich interesariuszy we wspólny proces planowania.

Mobilizacja interesariuszy.

Generowanie i dzielenie się pomysłami.

Transfer wiedzy z licznych wcześniejszych projektów unijnych i krajowych.

Wypełnianie luk w wiedzy.

Rozwijanie niezbędnych umiejętności i kompetencji.

Tworzenie lokalnych ekosystemów firm ciepłowniczych na przyszłym rynku energii.

Wspólne opracowywanie rozwiązań technicznych i nietechnicznych.

Wstępne studia wykonalności.

Wspólny rozwój powtarzalnych modelowych projektów inwestycyjnych.

Tworzenie strategicznych planów rozwoju dla przedsiębiorstw ciepłowniczych.