Polityka prywatności

Polityka prywatności

Kelvin Sp z.o.o.

Firma Kelvin Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, kod pocztowy 43-300, przy ul. Sobieskiego 413, jako Administrator danych osobowych gromadzi dane osobowe uzyskane podczas zawierania umowy oraz w trakcie jej trwania.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kelvin Sp. z o.o. można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: daneosobowe@kelvin.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją relacji z kontrahentami oraz obowiązków pracodawcy wobec pracowników.

Podstawą przetwarzania danych jest zawarta umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą.

Kategorie przetwarzanych danych w celach handlowych to imię, nazwisko, nr telefonu, adres, e-mail, stanowisko, dane reprezentowanego podmiotu.

Kategorie przetwarzanych danych w celach zatrudnienia zgodne są z właściwymi przepisami Kodeku Pracy.

Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji w zakresie spraw bieżących dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania w drodze umowy powierzenia następującym odbiorcom: dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, firmom doradczym i szkoleniowym, podmiotom leczniczym, firmom ubezpieczeniowym.

Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego.

Dane nie podlegają profilowaniu.

Dane osobowe przetwarzane są do momentu ustania celu dla którego zostały zebrane lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.