Budowa przepompowni wody sieciowej

Specjalizujemy się w kompleksowej budowie przepompowni wody sieciowej, zapewniając profesjonalne przygotowanie projektu, realizację prac budowlanych, montaż niezbędnego sprzętu oraz przeprowadzenie testów i odbiorów technicznych.

Budowa przepompowni wody sieciowej

Budowa przepompowni wody sieciowej to złożony proces wymagający specjalnego przygotowania i realizacji. Do podstawowych etapów budowy zaliczamy:

Przygotowanie projektu

Prace budowlane na które składają się takie etapy jak przygotowanie projektu, w którego skład wchodzi opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne, schematy instalacji elektrycznych i automatyki, dobór pomp i armatury oraz pozyskanie potrzebnych zgód i pozwoleń.

Prace budowlane

na które składają się takie etapy jak: wykonanie wykopów i fundamentów, budowa lub dostawa zbiorników montaż instalacji technologicznych, wykonanie przyłączy wodnych i energetycznych oraz roboty wykończeniowe.

Dostawy sprzętu i jego montaż

Dostawy sprzętu i jego montaż: pompy, aparatura kontrolno – pomiarowa, armatura i automatyka.

Testy i odbiory

Wykonanie testów, prób i odpowiednich odbiorów technicznych.

Uruchomienie

Uruchomienie przepompowni i szkolenie personelu.